E-böcker, möjlighet med begränsningar

05.01.2022 kl. 11:58
Utbudet och användningen av e-böcker har ökat, men biblioteken kan inte alltid påverka vilka böcker som köps in. I artikeln sammanfattas högskolebibliotekens syn och erfarenheter på e-böcker.

Efterfrågan på e-böcker ökar kontinuerligt, men biblioteken kan inte alltid påverka och välja vad som köps in eller med vilka användarlicenser. Att köpa enskilda svenska e-böcker med bibliotekslicens är vanligen inte möjligt och endast en begränsad del finns tillgängliga i färdiga e-bokspaket. Bibliotekslicenser saknas även för många engelska och finska e-böcker. De flesta finlandssvenska högskolebibliotek har som policy att alltid när det är möjligt och rimligt köpa e-böcker framom tryckta. Kostnader och användningsvillkor spelar givetvis i praktiken en betydande roll.

För de finlandssvenska högskolorna gäller det att kunna erbjuda sina studerande tillgång till litteratur på de båda inhemska språken förutom engelska. Det är viktigt att lära sig fackterminologin på olika språk och att få läsa på det egna språket, men också att kunna ta till sig nationella riktlinjer och förhållanden. Eftersom en stor del av den vetenskapliga publiceringen sker på engelska är det också naturligt att biblioteken tillhandahåller litteratur för studerande, lärare och forskare på engelska. Detta påverkar samlingarna, resurserna och ställer också krav på studerandes språkkunskaper. Utbudet av e-böcker kan verka stort, men speciellt tillgången på svensk facklitteratur med bibliotekslicens är begränsad. Förlagens begränsningar kan också innebära att exempelvis endast äldre upplagor är tillgängliga i elektronisk form.

De svenska kursböcker som studerande på finlandssvenska högskolor behöver är till största del tillgängliga som tryckta böcker, eller som e-böcker för individuellt bruk. Även om det på finländska högskolebibliotek är vanligt med kursbokssamlingar finns motsvarande system inte i Sverige utan där köper studerandena själva de kursböcker de behöver. Det är en av orsakerna till att det finns begränsat med svenska e-böcker med bibliotekslicens.

Jag kontaktade kollegor på några finlandssvenska högskolebibliotek för att få deras syn på och erfarenheter  av e-böcker samt vilken respons de fått av sina användare, främst studerande och lärare.

E-böcker på olika sätt

De  finlandssvenska högskolebibliotekens hantering av den mångfasetterade e-boksvärlden skiljer sig inte mycket från varandra. Vanligen köps färdiga e-bokspaket från stora förmedlare och de stora paketen kompletteras med inköp av enskilda titlar. En prenumerationsmodell där licenserna årligen måste förnyas har också blivit ett allt vanligare alternativ. Boken måste på sätt och viss köpas varje år på nytt. 

De enskilda titlarna som köps in har kan ha olika användarlicenser - det kan vara obegränsat antal eller begränsat till en eller några samtida användare. Bokönskemål fås i första av lärare och forskare men ibland även från studerande. Universiteten har mer omfattande e-bokspaket än yrkeshögskolorna. E-bokstjänsten Biblio finns på de flesta finlandssvenska högskolebiblioteken även om den har begränsat med vetenskaplig litteratur, dock finns enstaka titlar från exempelvis Studentlitteratur och även böcker från t.ex. finska Gaudeamus och Nordic Academic Press. De flesta enskilda e-böcker köps på engelska, där utbudet är så mycket större. Det används mycket svensk litteratur i kurserna och dessa finns inte tillgängliga med den bibliotekslicens som behövs. Beroende på utbildningarnas inriktning varierar tillgången på inhemsk litteratur på svenska så litteratur på finska är en självklar del. En allt mindre del av de inhemska böckerna översätts till svenska.

Att böckerna  är tillgängliga på olika sätt upplevs ofta som komplicerat. Dels handlar det om att man får tillgång till dem antingen med inloggning till egen högskola eller med bibliotekskort, dels om huruvida de ska läsas online eller laddas ner. De flesta böcker kan läsas direkt i webbläsaren medan andra måste laddas ner innan användning. Många användare är medvetna om det egna bibliotekets e-böcker och hittar dem, men det kan vara svårt att hitta e-böcker i alla olika tjänster. Det är lätt att tro att allt hittas i en sökning i Finna, då man får många resultat. Tyvärr är till exempel Biblios e-böcker är inte inkluderade i Finna, utan man måste öppna databasen för att kunna söka bland böckerna där.

Fritt tillgängliga publikationer

Det finns en ökande mängd vetenskaplig publicering som är öppet tillgänglig för alla. Biblioteken lyfter fram dessa publikationer i olika utsträckning och ofta görs de sökbara i Finna. Främst är det kvalitetsgranskat material, som publiceras som open access (fri tillgång) som finns med. Många stora förlag har idag open access-material och det finns även etablerade och erkända förmedlare av open access-material som finns med. Förutom olika open access-tidskrifter och monografier kan det även handla om myndigheters rapporter och publikationer samt avhandlingar från olika högskolor. 

Lärare, studerande och e-böcker

Respons kring att det är oklart och svårt med e-böcker inkommer regelbundet. Många har ofta svårt att förstå skillnaden mellan att köpa e-böcker för privat bruk och att köpa dem med bibliotekslicens. Då e-versioner av böcker hittas i bokhandlarna, men inte kan anskaffas till biblioteket skapar det en del irritation. Biblioteken försöker upplysa och förklara, men ändå kan samma fråga komma upp om och om igen. Småningom ökar förståelsen för att det är problematiskt med tillgången på svenska e-böcker. Det som saknas är i synnerhet e-böcker på svenska som kurslitteratur. Ifall det vore möjligt, skulle antagligen en större andel av bokanslagen gå till e-böcker. De flesta titlar som inte går att anskaffa saknar licens för bibliotek, eller så är de inte tillgängliga för inköp i Finland. Vissa titlar kan vara så dyra att biblioteken därför väljer att skaffa tryckta böcker i stället.

När det gäller handledningen av lärarna i användning av e-böcker så verkar det vara vanligast och även bäst att informera var och en skilt. Det ordnas infotillfällen och olika kurser för lärare om användning av e-material men det är förhållandevis få som deltar. Det är mest i individuella möten med lärarna som frågan kommer upp och diskuteras men det ingår även handledning i biblioteks- och informationstjänster, vilken inkluderar e-böcker, för nyanställda. För nya studerande ges undervisning och handledning under hela studietiden, men speciellt i introduktionskursen tas e-böckerna upp.

Biblioteken upplever att det råder en mera positiv inställning till e-böcker nu, både bland lärare och studerande, jämfört med  för några år sedan. Delvis kanske pandemin på riktigt tvingat dem att ta del av det allt växande e-boksutbudet, men också vanan att använda och läsa e-böcker har klart ökat.

Biblioteken använder Libguides, som är ett system för utformat för bibliotek för att göra användarvänliga och lättillgängliga guider för användarna. Libguides om e-böcker finns på de flesta högskolor och är omtyckta och flitigt använda. Det görs även olika videoguider med handledning i hur man hittar, använder och laddar ner e-böcker. Det är ändå viktigt med direkt undervisning och handledning av både studerande och personal.. De flesta studerande är duktiga på att använda e-böcker bara man hjälper dem med den första initialfasen. 

Kurslitteraturen som e-böcker

Lärare önskar rätt ofta kursböcker som e-bok, speciellt då det är många på kursen och stor del deltar på distans. Även studerande önskar att betydligt fler titlar skulle finnas tillgängliga som e-bok, än vad som kan skaffas. Detta gäller både svenska och engelska titlar. De flesta studerande är ganska positiva till e-böcker, men föredrar tryckta böcker om boken ska läsas i sin helhet. E-böckerna är omtyckta för att de är tillgängliga vilken tid på dygnet som helst och varifrån som helst. 

När det varit, och fortfarande är, vanligt med distansstudier så har e-boken fått en central plats och är mer praktisk. Speciellt om det är obegränsad licens får e-böckerna stort plus av studerande, för då räcker böckerna till alla. I diskussioner med studerande så är behovet av flera kursböcker ständigt förekommande, detta gäller både tryckta och e-böcker. Och även bland dem råder det viss frustration över e-boksvärldens varierande användarlicenser som inte alltid är enkla att förstå. Och när studerande ser att de kursböcker de behöver finns i nätbokhandlarna för direkt nedladdning så förstår de inte varför de då inte kan finnas på biblioteken. 

E-böcker har blivit vardag

Studerande och lärare förhåller sig alltmer positiva till e-böcker, både för att de vant sig vid formatet och för att utbudet hela tiden ökar. Och den pandemin har nog bidragit till att övergången till e-böcker har påskyndats.

Utmaningen ligger i att få ut information på ett enkelt sätt om de olika formerna av e-bokstjänster och hur de fungerar. Det är även viktigt att lyfta fram orsakerna till att det inte köps in e-böcker. Det handlar om att det inte finns e-böcker på svenska med bibliotekslicens och på engelska kan det handla om att boken inte är tillgänglig för inköp till Finland. Ibland kan också de engelska e-bokslicenserna vara orimligt dyra och därför köps tryckta böcker till biblioteket istället. Det handlar inte om ovilja att skaffa e-böcker, det är helt enkelt inte alltid en möjlighet.

Jag låter Stefan Eks beskrivande kommentar avsluta artikeln. Den fångar väl in utmaningarna med e-böcker:

"På ett allmänt plan kan vi väl säga att vi inte har någon annan längre gående e-strategi än att anskaffa e-bok framom tryckt där det är praktiskt genomförbart. Och några andra riktlinjer och "styrdokument" är ju också nästintill omöjliga att uppgöra, eftersom e-boksvärlden fortsättningsvis är turbulent och i högsta grad levande vad gäller leverantörers/förlags varierande och mer eller mindre uppfinningsrika affärsmodeller.” 

För artikeln har följande personer hörts:

Marlene Backman, bibliotekschef, Hanken
Linda Lundberg, bibliotekschef, Högskolan på Åland
Inger Måtts-Wikström, bibliotekarie, Yrkeshögskolan Arcada
Johanna Glader, informationsspecialist, Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi
Eva Costiander-Huldén, servicechef, Åbo Akademi
Stefan Ek, ledande informationsspecialist, Åbo Akademi
Lilli Kojo, bibliotekarie, Åbo Akademi
Rasmus Rantala, informationsspecialist, Åbo Akademi