Finlands svenska biblioteksförening rf:s dataskyddspolicy och registerbeskrivning

Finlands svenska biblioteksförening rf (FSBF) värnar om skyddet av dina personuppgifter. I denna dataskyddspolicy förklaras hur FSBF samlar in, använder, sparar, förvarar och skyddar personuppgifter.

Vid frågor gällande dataskydd kan du kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges längst ner.

Hurdana uppgifter lagras?

FSBF lagrar sina medlemmars personuppgifter endast då det är befogat. Personuppgifter är information som kan identifiera en fysisk person, till exempel ett namn, en adress eller en bild.

Dina uppgifter samlas oftast in direkt från dig eller i samband med ditt deltagande i föreningens verksamhet.

Nya medlemmar ber vi om följande personuppgifter: medlemstyp, eventuell arbetsplats, näradress, e-postadress och telefonnummer. FSBF är skyldig att upprätthålla ett medlemsregister, vilket görs med hjälp av programmet Desky. FSBF samlar även information som du överlåter oss till exempel i samband med evenemangsanmälningar. Uppgifterna i samband med evenemangsanmälan lagras tills evenemanget är över eller tills eventuell finansiering av evenemanget, där deltagarantal bör uppges, redovisats.

För vilka ändamål används personuppgifterna?

FSBF använder dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, avtalsförpliktelser och för ändamålsenlig verksamhet. Vi använder personuppgifter också i samband med rådgivning.

Vi publicerar bilder från vår verksamhet på vår hemsida, våra sociala kanaler samt i vår medlemstidning Bibban.

Dina uppgifter används inte heller för marknadsföring, annat än föreningens månatliga nyhetsbrev med syftet att dela aktuell och intressant information med våra medlemmar. Till nyhetsbrevet används verktyget MailChimp och prenumeranter kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Dina rättigheter

I samband med att du överlåter dina uppgifter ber vi om ditt samtycke till att behandla dem. Även om du gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta föreningens dataskyddsombud.

Du kan be om en kopia på dina personuppgifter av oss för att se vilken information vi har sparat om dig. Du kan i samband med detta utnyttja din rätt att korrigera inkorrekta eller ofullständiga personuppgifter samt kräva att vi raderar dina personuppgifter så länge vi inte har en särskild grund att behålla dem.

Du har rätt att förbjuda publiceringen av bilder på dig på föreningens hemsida, våra sociala kanaler eller i tidningen Bibban. Detta kan göras genom att meddela oss skriftligen med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att i efterhand be att en bild som publicerats tas ner från föreningens hemsida eller sociala kanaler.

Skydd av personuppgifter

Endast verksamhetskoordinator och styrelsemedlemmar har tillgång till medlemsregistret och evenemangsanmälningar.

Om en dataskyddsincident skulle ske anmäler föreningen, i enlighet med dataskyddslagstiftningen, incidenten till tillsynsmyndigheten samt till alla berörda parter.

Tredje parter

Personuppgifterna hanteras främst av föreningens verksamhetsledare samt styrelsemedlemmar inom ramen för deras styrelseuppgifter. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas i regel inte till någon utomstående. Eventuella förfrågningar om överföring av personuppgifter kan riktas till föreningens dataskyddsombud, vars kontaktuppgifter hittas nedan.

Utelämning av personuppgifter till myndigheter, såsom polisen, görs då vi har rättslig skyldighet att göra det.

De uppgifter vi samlar om dig behandlas främst i Finland, men vissa uppgifter kan vara lagrade på servrar som är belägna i andra EES-länder.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta föreningens dataskyddsombud Anna-Maria Malm. Du kan också skicka ett klagomål eller kontakta dataskyddsmyndigheten om du upplever att Finlands svenska biblioteksförening inte behandlat dina uppgifter korrekt eller vidtagit åtgärder efter anmärkning.

Personuppgiftsansvarig:
Finlands svenska biblioteksförening rf
FO-nummer: 0812982-9 
fsbf@fsbf.fi                                      

Dataskyddsombud:

Anna-Maria Malm
annamaria.malm@hel.fi

Dataombudsmannens byrå: https://tietosuoja.fi/sv/framsida