Nya samarbetsformer i Kyrkslätts bibliotek

27.11.2018 kl. 11:52
Det nya bibliotekshuset i Kyrkslätt blir ett allaktivitetshus som förutom bibliotek också inhyser invånarpark och ungdomsgård.

Bibliotekets barnavdelning kommer också att fungera som invånarpark.

Vid torget i Kyrkslätt pågår en om- och tillbyggnad av det över trettio år gamla biblioteket. Det nya bibliotekshuset planeras stå färdigt våren 2020.

Förutom ett bibliotek, kommer huset på 4500 m2 att inrymma också kommunens invånarpark och ungdomsgård. Dessutom kommer musiklekskolan att ordna sin verksamhet i huset, och kommunens rehabiliterande arbetsverksamhet, Toimari, kommer att sköta caféet. Även Luckan i Kyrkslätt ska flytta till det nya allaktivitetshuset.

Nya kolleger

Vi som jobbar på biblioteket får helt nya kolleger eftersom bibliotekets barnavdelning också kommer att fungera som invånarpark.

Likaledes kommer ungdomsavdelningen att samtidigt vara ungdomsgård. Vi kommer att jobba tillsammans i ett tvärprofessionellt team där det ingår både bibliotekspersonal, ungdomsledare och personal från kommunens öppna småbarnspedagogik.

Ur kundens synvinkel är det egalt vilken instans som betjänar, huvudsaken är att kunden känner sig välkommen och får den hjälp som hen behöver.

Biblioteket ansökte om pengar från Regionalförvaltningsverket för att anställa en konsult för att sätta i gång samarbetet. Vi ville lära känna varandra och hinna jobba ihop oss lite innan det nya biblioteket öppnar sina dörrar för kunderna. Vi erhöll ett bidrag på 10 000 euro och anställde Päivi Jokitalo som konsult för projektet. Under hennes ledning har vårt team, som består av fyra personer från bibliotekets barn- och ungdomsavdelning, fyra från ungdomstjänsterna och två från den öppna dagvården, träffats åtta gånger. Två träffar kvarstår.

Diskussioner och post-it-lappar

Under våra gemensamma träffar har vi bekantat oss med varandra och varandras arbete. Genom diskussioner och andra övningar har vi kartlagt både likheter och olikheter. Det som tydligt har kommit fram är att vi har en mycket likadan värdegrund i våra verksamheter, vilket ger oss ett utmärkt läge för samarbete. Vi vill alla erbjuda utrymmen med låg tröskel, eller ännu hellre, ingen tröskel alls. Barn och unga och deras familjer är den målgrupp som vi riktar oss in på, och vi arbetar för ett jämlikt och inkluderande samhälle.

Olikheter finns naturligtvis också. En sak som vi till exempel har diskuterat är bemötandet av kunder. Biblioteket kan du besöka alldeles anonymt och bestämma själv vilken grad av kontakt du vill ha med personalen. Våra framtida kollegor jobbar närmare sina kunder och mer personifierat, med den bakomliggande, och ofta också klart artikulerade frågan: Hej, vem är du?

Frågorna är många. Hur ska vi jobba ihop? Hur drar vi gränserna mellan våra arbeten – vi har gemensamma utrymmen och gemensamma kunder, men ändå skiljer sig innehållet i vårt arbete åt. Hur ska kommunikationen, både utåt och inom huset skötas i framtiden? Det finns många helt konkreta saker som vi funderat på. Hur gör vi med energidrycker? Var får man dricka sitt kaffe? Till ungdomsgårdarna kan du inte komma vare sig alkohol- eller drogpåverkad, men biblioteket använder ingen alkomätare. I den öppna småbarnspedagogiken är man van vid egna slutna utrymmen, medan biblioteket är ett mycket öppet hus med många in- och utgångar för små fötter att hitta medan den vuxna tittar åt ett annat håll.

Så småningom har vi börjat försöka formulera svar på en del av frågorna. Det arbetet ska ta sig uttryck i en manual för alla dem som arbetar på barn- och ungdomsavdelningen i det nya biblioteket.

Bygga vidare

Det konkreta samarbetet har redan satts i gång. Vi har till exempel tillsammans försökt engagera kommuninvånarna, både barn, unga och familjerna, att delta i planeringen av både utrymmen och verksamhet.

Vi har också samarbetat genom att tillsammans delta i eller ordna olika jippon. I våras ordnades en grillkväll, med lite spel och trevlig samvaro på agendan. Och redan nu fungerar barn- och ungdomsavdelningen Mesta som ungdomsgård två kvällar i veckan.

Det förnyade bibliotekshuset ger många möjligheter till nya samarbetsformer, och säkert också nya kundgrupper för var och en. Och medan vi väntar på att det fysiska rummet blir färdigt, fortsätter vi bygga vidare på ett gemensamt mentalt rum.

Text: Paula Roselius, bibliotekarie på barn- och ungdomsavdelningen i Kyrkslätts bibliotek

Bilder: JKMM