Fokus på utvecklingsbiblioteken: Borgå

27.11.2018 kl. 10:59
Borgå stadsbiblioteks regionala uppdrag är att stöda utvecklingen av de allmänna biblioteken i Nyland. I Nyland finns 25 huvudbibliotek, 93 närbibliotek och 15 bokbussar. På dessa bibliotek jobbar 1 133 personer, vilket är cirka 30 procent av alla biblioteksanställda i Finland.

Leila Juusola (fr.v.), Jan Nyström och Anne Suvanto jobbar med det regionala utvecklingsuppdraget i Borgå.

Vilka är ni som jobbar med det regionala uppdraget i Borgå?

– Vi är tre personer som jobbar till 90 procent med regional utveckling: serviceförman Jan Nyström och informatikerna Leila Juusola och Anne Suvanto. Jan ansvarar för att planera verksamheten samt att sköta kontakten med andra bibliotek med regionalt utvecklingsuppdrag och med Regionförvaltningsverket. Anne ansvarar för kommunikationen och barn- och ungdomsärenden. Leila ansvarar för personalutbyten och för distansfortbildningar. Men mycket gör vi alla tillsammans.

– Dessutom jobbar flera andra också delvis regionalt, bland andra serviceförman Catharina Latvala, som är med i den svenska samarbetsgruppen för bibliotek med regionalt uppdrag och stöder övriga bibliotek inom barnverksamheten.

Hur har ni kommit igång med jobbet?

– Det har varit mycket att lära sig och att ta till sig, men vi har nog kommit ganska bra i gång.

– Vi har besökt nästan alla kommuner, ordnat fortbildningar och webbinarier och planerar nu nästa år för fullt. Vi har blivit väl bemötta i biblioteken. Alla har varit positivt inställda till vårt uppdrag och upplevt att vi genuint jobbar för hela Nyland.

Vilka tyngdpunkter har ni?

– Tvåspråkigheten är viktig. Vi vill jobba för att stärka en tvåspråkig servicekultur vid biblioteken.

– Vi vill också stärka samarbetet över gränserna för de många biblioteksnätverk som finns i Nyland. Vi vill att det uppstår formella och informella samarbetsgrupper, där experter kan mötas och byta erfarenheter, till exempel de som jobbar med barn och ungdom eller de som jobbar med bibliotekssystem och andra IT-frågor. Grupperna kunde vara med och planera fortbildningar och annat som de har behov av.

– Vi tycker att det skulle vara viktigt att få med också Helsingfors i samarbetet och de har förhållit sig positivt.

Vad är aktuellt just nu?

– I december ordnar vi ännu två fortbildningar: 3.12 ”Ett fungerande och lockande bibliotek”, om hur man skapar ett visuellt lockande och kommunicerande biblioteksrum och 12.12 Nylands biblioteksdag, där temat är framtiden.

– För nästa år har vi planerat en längre fortbildning om kundbetjäning och marknadsföring. Personalutbytet mellan biblioteken i Nyland fortsätter nästa år, vi försöker skapa regionala samarbetsgrupper, vi ordnar en samarbetsdag för bibliotekscheferna i Nyland och så har vi planer på ett distansspråkkafé, där man kan öva svenska.

Varför behövs bibliotek med regionala utvecklingsuppdrag?

– Biblioteken har så mycket jobb med att sköta vardagen och alla löpande uppdrag att man särskilt på små bibliotek inte hinner fundera så mycket på framtiden. Därför är det viktigt att det finns någon som kan sprida information, berätta vidare om lyckade satsningar som något bibliotek har gjort och få biblioteken att tro på att de är bra och att de kan.

– Den nya bibliotekslagen ger också biblioteken nya uppgifter, som de behöver få verktyg för att sköta.

Följ med utvecklingsarbetet i Nyland på :

  • www.uudenmaankirjastot.fi
  • Facebook (KEHU-ryhmä)
  • Instagram (Kehu Uusimaa)
  • Twitter (@KehuUusimaa)

Text: Malin Hollmén, servicechef för bibliotekstjänster, Sibbo kommunbibliotek

Foto från Borgå: VisitPorvoo