Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Anrik förening värnar om det svenska

Finlands svenska biblioteksförening, FSBF, är en etablerad förening med en mångfald av uppdrag. FSBF arbetar för bibliotek och biblioteksmänniskor i Svenskfinland men har även samarbete nationellt, nordiskt och internationellt. Den sociala gemenskapen, fortbildningen och intressebevakningen är föreningens viktigaste områden.

Hur det började

Finlands svenska biblioteksförening har funnits länge och har varit en viktig aktör på det finlandssvenska biblioteksfältet. År 1938 grundades Österbottens svenska biblioteksförening och år 1945 grundades biblioteksföreningen för södra Finland. År 1982 sammanslogs dessa två föreningar till en gemensam förening som fick namnet Finlands svenska biblioteksförening r.f. Efter sammanslagningen bestod föreningen av en Österbottnisk sektion och Södra Finlands sektion som hade verksamhet och möten lokalt, samt av en övergripande styrelse med representanter från båda sektionerna. På höstmötet 2017 godkändes en stadgeändring och sektionerna lades ner. Föreningens angelägenheter sköts numera av en styrelse bestående av en ordförande som väljs vid årsmötet och 8 - 10 styrelsemedlemmar, minst 2 från Österbotten och 2 från södra Finland. Strävan är att skapa en styrelse med representanter från olika slags bibliotek, med olika uppgifter inom biblioteken och som geografiskt är utspridda i Svenskfinland.

Föreningens arkiv är donerat till Åbo Akademis bibliotek och omfattar cirka 10 hyllmetrar.

Föreningens syfte och verksamhet

I våra stadgar kan man läsa att föreningens syfte är att bevaka och främja biblioteksverksamhet och gemenskap bland biblioteksanställda på svenska i Finland. Vi tar ställning i frågor som berör biblioteksfältet, samarbetar nationellt med andra aktörer inom biblioteksvärlden samt andra finlandssvenska och finska föreningar. Vi samarbetar även inom Norden genom de övriga ländernas biblioteksföreningar och internationellt bland annat genom medlemskap i IFLA och EBLIDA. Vi vill ge mervärde och skapa gemenskap inom det finlandssvenska biblioteksfältet.

Föreningen följer med aktuella händelser inom biblioteksutbildningen samt ordnar en del fortbildning. Den ordnas vanligen genom biblioteksdagarna, men ibland även som separata fortbildningar och ibland är föreningen medarrangör i fortbildningar som ordnas nationellt.

För närvarande har föreningen en verksamhetsledare anställd på deltid. Verksamhetsledaren sköter en del löpande uppgifter, är föreningens representant i olika samarbetsorgan, arbetar för att utveckla verksamheten och marknadsför föreningen.

Biblioteksdagar

Finlands svenska biblioteksdagar är föreningens årskonferens som ordnas årligen i maj. Tidigare ordnades dagarna på hösten, vanligen i september och då under namnet årskonferens. Innan föreningarna sammanslogs år 1982 ordnades årskonferenser av Österbottens svenska biblioteksförening från år 1940 och av Södra Finlands svenska biblioteksförening från 1947.

Den första gemensamma årskonferensen ordnades 1983 i Korsholm och hade temat "Yrkesetik på bibliotek". Därefter har den ordnats årligen på olika håll i Svenskfinland. De här dagarna är populära och välbesökta. De senaste fysiska biblioteksdagarna ordnades 2019 i Larsmo, Jakobstad, Nykarleby och Pedersöre och lockade cirka 70 deltagare. Den gången var temat ”Bemötande och handledning”.

Det är värdefullt att byta erfarenheter med varandra, att inspireras och förundras. De två senaste årens biblioteksdagar har ordnats helt digitalt då fysiska träffar inte varit möjliga. Genom åren har många teman återkommit på agendan. Idag pratas det om digitalisering och redan på 1980-talet diskuterades frågor kring informationsteknologi och vad det innebär för biblioteken. Detta är något som påverkat biblioteken mycket genom åren. Andra återkommande teman har varit yrkesroll, handledning, traditionellt kontra nytänkande, marknadsföring och givetvis böcker och läsning. En komplett lista över alla gemensamma årskonferenser hittas på våra webbsidor. 

Bibban

Vår medlemstidning Bibban ges ut tre gånger per år. Tidningen postas hem till alla medlemmar, men alla nummer finns även fritt tillgängliga på våra webbsidor. Ett gediget och omsorgsfullt arbete sätts ner på att fylla vår Bibban med aktuella, relevanta och inspirerande reportage. Vi får följa biblioteksarbetet genom åren och vi vill lyfta fram den bredd och mångfald som finns i verksamheten samt rapportera om förändringar under åren. Här berättas om olika bibliotek, informationskompetens, digitalisering, berättelser, böcker, kulturskatter, filialer, bokbussar, nytänkande, handledning och så oerhört mycket mera. 

Våra medlemmar

Enligt medlemsförteckningen hade föreningen vid årets slut (2020) sammanlagt 326 medlemmar varav 283 personmedlemmar och 31 institutionsmedlemmar. Vi har medlemmar i alla åldrar, från studerande till pensionärer. De flesta arbetar på olika slags bibliotek runtom i Svenskfinland.

Vad är det våra medlemmar önskar av föreningen? Som en röd tråd genom allt går social gemenskap, ni vill träffa varandra och gärna på riktigt. Som vi innan pandemin utan att reflektera över gjorde helt naturligt, tillsammans, på samma ort – och i samma rum! Den tiden, ja, vi hoppas den kommer åter snart. Utöver detta så uppskattar ni Bibban och att föreningen är en förenande länk mellan bibliotek, lyfter fram aktuella ärenden, ordnar biblioteksdagar, fortbildning samt fungerar som intressebevakare.

Finansiering

Utöver medlemsavgifter får föreningen sin finansiering mestadels genom bidrag från ministeriet och från olika fonder. De klart största bidragsgivarna genom åren har varit och är fortfarande undervisnings- och kulturministeriet och Svenska kulturfonden. Därutöver erhåller vi årligen mindre bidrag från andra fonder och stiftelser; Konstsamfundet, William Thurings Stiftelse, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond. Vi får allmänna bidrag för verksamheten men även riktade stöd för Bibban, biblioteksdagarna och olika projekt.

Årets biblioteksbok och årets biblioteksgärning

Föreningen delar ut två priser, vartannat år ges det för Årets biblioteksgärning och vartannat för årets biblioteksbok. Årets biblioteksgärning ges till personer, bibliotek eller organisationer som under året utmärkt sig i något projekt eller lyft fram bibliotek på ett exceptionellt sätt. Årets biblioteksbok ges till en finlandssvensk bok som lockat till läsning och/eller lyft fram något unikt och aktuellt.

Kommunikation

Medlemstidningen Bibban är en självklar del av vår verksamhet och en av våra kanaler för att berätta om aktualiteter. Föreningen har i många år gett information via biblioteksportalen Biblioteken.fi och för några år sedan satsade vi på nya webbsidor via en egen plattform. Här berättar vi om vem vi är och vad vi gör. Här kan ni läsa om vad som är aktuellt, om olika projekt, samarbetspartner, biblioteksdagarna och så lyfter vi regelbundet fram några artiklar ur Bibban

Föreningen har använt sin webbsida, sociala medier samt månatliga nyhetsbrev för att informera om och marknadsföra föreningens verksamhet. Över 60 procent av föreningens medlemmar läser nyhetsbreven aktivt.

Tveka inte att höra av er till oss i styrelsen med tankar, funderingar, beröm, ifrågasättande eller utvecklingsförslag.