Medlemsenkäten: Så här svarade ni

03.10.2018 kl. 13:10
FSBF gjorde i våras en medlemsundersökning, för att få veta om medlemmarna är
nöjda med verksamheten och i vilken riktning föreningen bör utvecklas.

Våra medlemmar är en brokig skara, och det syntes också i svaren. Även om de flesta är anställda inom bibliotekssektorn (71 %) finns också en betydande andel pensionärer, studerande och övriga. Åldersfördelningen bland medlemmarna är jämn och två tredjedelar har varit med i föreningen mer än fem år. Vi kan alltså glädja oss över att både ha trogna medlemmar och nya som ansluter sig. Den viktigaste orsaken att vara medlem enligt dem som svarade var att få information om aktuella händelser i bibliotekssektorn, hälften ansåg medlemstidningen Bibban vara viktig medan en dryg fjärdedel uppskattade att kunna delta i Finlands svenska biblioteksdagar.

När vi frågade om vilka föreningens viktigaste uppgifter är var det entydiga svaret att bevaka biblioteksverksamhet på svenska i Finland och att främja gemenskap bland biblioteksanställda. Det här har föreningen arbetat med under hela sin existens och uppgifterna fortsätter vara centrala. I frågan om biblioteksdagarna var åsikterna delade: ungefär hälften tyckte att dagarna ska ordnas varje år, andra hälften tyckte inte det är viktigt.

Många förväntningar

Två tredjedelar av de svarande hade deltagit i föreningens verksamhet och 39 % varit aktiva i styrelsen eller utskott. Man kan anta att de som varit aktiva också i högre grad svarat på enkäten och att siffran bland medlemmarna som helhet är lägre. Här finns en utmaning för föreningen att ordna verksamhet som aktiverar flera. Vi bad också om förslag på hur verksamheten borde se ut och bland svaren fanns både etablerade verksamhetsformer, som träffar, fortbildning och resor, samt nya förslag som pensionärsträffar och webbdiskussioner. Medlemmarna önskar även att föreningen ska jobba med opinionsbildning, bevakning av svenska frågor inom katalogisering och webbutveckling, nätverka, jobba för högre status och lön för biblioteksanställda, ge ut Bibban och fungera som kontakt mellan biblioteken. Dessutom bör verksamheten täcka hela fältet, inte bara allmänna bibliotek.

Det är många förväntningar på en liten förening som inte har kapacitet att göra allting hela tiden, utan måste välja att fokusera på några områden. Här har den nya styrelsen något att bita i, och som stöd finns den strategi som antogs av höstmötet. Tre fjärdedelar av de svarande är ändå ganska nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. Oroväckande är dock att 40 % av medlemmarna ser föreningens framtid som osäker.

Förbättrad information

Information och kommunikation kan alltid förbättras, drygt hälften av medlemmarna känner till föreningens verksamhet bra eller mycket bra, medan resten känner till den halvbra eller dåligt. FSBF upplevs som osynlig och inåtvänd, vilket understryks av att de flesta fått veta om föreningen via kolleger. Mer synlighet utåt och en tydlig röst i debatten är något föreningen behöver jobba på. Medlemmarna vill helst få information via Bibban, nyhetsbrev och sociala medier. Webbsidan och tryckta broschyrer intresserar inte lika mycket, men kan vara viktiga informationskanaler till potentiella medlemmar.

Medlemsenkäten:

Jag tycker föreningen är en viktig kontaktskapande aktör på svenska i Finland

 • Helt av samma åsikt 68 %
 • Delvis av samma åsikt 20 %
 • Kan inte säga 10 %
 • Delvis av annan åsikt 1 %
 • Helt av annan åsikt 0 %

Jag har nytta av Bibban för mina yrkeskunskaper

 • Helt av samma åsikt 29 %
 • Delvis av samma åsikt 40 %
 • Kan inte säga 19 %
 • Delvis av annan åsikt 9 %
 • Helt av annan åsikt 3 %

Jag tycker föreningen i huvudsak arbetar med rätt saker

 • Helt av samma åsikt 41 %
 • Delvis av samma åsikt 46 %
 • Kan inte säga 10 %
 • Delvis av annan åsikt 1 %
 • Helt av annan åsikt 0 %

Hur väl anser du att du känner till föreningens verksamhet?

 • 5 (Mycket bra) 15 %
 • 4 (Ganska bra) 45 %
 • 3 (Varken bra eller dåligt) 35 %
 • 2 (Ganska dåligt) 1 %
 • 1 (Mycket dåligt) 4 %

Lisa Strömsholm, barnbibliotekarie, Raseborg