Insikter om handlingsutrymme och ledarskap

19.04.2018 kl. 21:45

Både Hansson och Aldstedt har gedigen erfarenhet av ledarskap i bibliotek i Sverige. Deras samarbete började som ett utvecklingsarbete tillsammans med sina enhetschefer på Stockholms stadsbibliotek. Boken Makten och ärligheten: Ledarskap i praktiken (2017) bygger på erfarenheter från det utvecklingsarbetet och djupintervjuer med bibliotekschefer.

Boken lyfter i huvudsak upp tre viktiga delar av ledarskapet: uppdrag, systemperspektiv och personligt ledarskap.  Ett formulerat uppdrag ska finnas för att arbetet ska kännas meningsfullt eftersom ett otydligt uppdrag leder till osäkerhet på alla nivåer. Det finns många fall där uppdraget som bibliotekschef inte är så entydigt som önskas och det ställer stora krav på ledningsförmågan. Hansson och Aldstedt skriver om uppdraget utifrån riktlinjer men också om att hantera uppdrag i praktiken.

Det som fastnar speciellt är begreppet handlingsutrymme. Vi har alltid ett handlingsutrymme; vi ska inte göra oss till objekt i systemen runt omkring oss utan vi har alltid möjlighet att vara subjekt. Vi pratar oftast för mycket om hinder när fokusen borde vara på vad vi faktiskt kan göra. Om vi antar ett systemperspektiv på vår ledarroll och inser att vi ingår i olika system, är det också lättare att identifiera vårt handlingsutrymme. Bibliotek som system är komplexa eftersom det finns en stor frihet i verksamheten, samtidigt som alla system är under konstant förändring beroende på både inre och yttre faktorer.

 

Personligt ledarskap handlar enligt Hansson och Aldstedt om självkännedom och få insikt över sina egna reaktioner för att sedan kunna sätta dem till sidan och ge ett sakligt bemötande. Hansson och Aldstedt påpekar också att man som bibliotekschef har makt, något som de upptäckte många av de intervjuade bibliotekscheferna kände sig obekväma med att säga högt. Författarna menar att det är centralt att se och erkänna den makten.

Boken är ett måste för alla som har en ledarroll i bibliotek, men den är också läsvärd för alla som jobbar i bibliotek. Hansson och Aldstedt nämner flera gånger att de inte tycker sig se någon avgörande skillnad mellan att leda biblioteksverksamhet jämfört med annan verksamhet. Ändå lyckas de fånga upp att biblioteken utgör ett eget speciellt system där t.ex. praktisk handling och strategiarbete måste gå hand i hand. Boken är trots allt ingen lätt läsning, utan måste läsas med eftertanke. Till hjälp finns små rutor i slutet av kapitlen med frågor som kan vägleda en till ytterligare reflektioner.

På bibliotekschefsmötet i Tammerfors fick vi tid till reflektion utgående från de frågor som läggs fram i boken. Vid dagens slut åkte vi tillbaka med nya insikter om vårt handlingsutrymme och samtidigt starkare i vårt ledarskap. Det var också det som Johanna Hansson och Elisabeth Aldstedt hade satt som mål för dagen.

 


 
text och bild: Maria Kronqvist-Bergt-Be